How does "Teacher Sun" Emerge?

Fact: I was called "Teacher Sun" as a nickname, for a very complicated reason.

TL; DR: Shi Hao-Yue → Shi Hao → Shi Hou → Sun Wukong → Liu Xiao Ling Tong (Zhang Jin-Lai) → Teacher Sun.

Background Knowledge

The Story!